นโยบายเว็บโปรโมชั่นความสวยความงาม WOMAN TODAY

นโยบายของเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ WOMAN.TODAYเราเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นความสวยความงามผู้หญิง (มีชื่อย่อว่า “WOMAN TODAY”) ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างและข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อาจเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงนี้หากมีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแจ้งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อตกลงการใช้ฉบับล่าสุดก่อนเข้าใช้ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกยกขึ้นมาพิจารณาก่อน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในรายละเอียดของสิ่งที่ใช้ในการอธิบายและข้อมูลจากเว็บไซต์ WOMAN.TODAYที่เกิดขึ้นเนื่องจาการใช้เว็บไซต์นี้

 1. บริการของเว็บไซต์ WOMAN.TODAY
  การเข้าใช้เว็บไซต์ WOMAN.TODAYจำเป็นต้องมีการต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในการสื่อสารโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง WOMAN TODAY จะไม่มีส่วนในการเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โปรดรับทราบว่า WOMAN TODAY จะไม่รับเรื่องการติดต่อสอบถามในเรื่องเหล่านี้ WOMAN.TODAYให้บริการในหลายประเภท เช่น การให้ข้อมูล WOMAN TODAY สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาการบริการ ยกเลิกหรือโอนถ่ายเนื้อหาไปยังบริการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 2. การรับประกันการจัดการระบบและข้อมูล
  WOMAN.TODAYยินยอมให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถสืบค้นและดูข้อมูลได้ แต่ไม่รับประกันในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ ความน่าเชื่อถือของระบบและผลการเชื่อมต่อ WOMAN TODAY จะจัดการข้อมูลภายใต้ดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ แต่ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะยังมีผลนำไปใช้งานได้หรือไม่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาว่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการเว็บไซตอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ WOMAN.TODAY
  WOMAN.TODAYจะไม่รับประกันใด ๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. การตอบสนองต่อคำร้องขอของผู้ใช้จนเป็นที่พอใจ
 2. การให้บริการที่มีความสะดวกหรือความไร้ข้อผิดพลาดใด ๆ
 3. ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
 4. บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ WOMAN.TODAY

จะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การใช้บริการเว็บไซต์ WOMAN.TODAYถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างชัดเจน หรือขัดต่อกฎระเบียบสังคมและศีลธรรม หากได้รับการแจ้งข้อมูลแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบบริการนั้นในทันที ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ก็จะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการร้องขอ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เช่าใช้บริการ หาก WOMAN TODAY พิจารณาว่ามีความจำเป็น ก็จะดำเนินการแจ้งให้แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว และอาจระงับการให้บริการได้ เนื้อหาในส่วนนี้สอดคล้องกับ “ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่” ที่เป็นฉบับแยกต่างหากและได้มอบให้แก่ผู้เช่าไว้แล้ว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบต่อข้อมูล

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  การจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะสอดคล้องกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์ WOMAN.TODAYที่เป็นฉบับแยกต่างหาก
 2. การใช้ลิงก์ต่าง ๆ
  เว็บไซต์ WOMAN.TODAYมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
  ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์ WOMAN.TODAYดังนั้น WOMAN TODAY จะไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเนื้อหาเหล่านั้น
 3. สิทธิครอบครองของ WOMAN TODAY
  WOMAN TODAY ถือสิทธิครอบครองข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ WOMAN.TODAYยกเว้นกรณีที่ผู้จัดเตรียมข้อมูลไม่ใช่ WOMAN TODAY ดังนั้นจึงขอห้ามการนำข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก WOMAN TODAY ได้แก่ การทำใหม่ การเปิดเผยต่อสาธารณชน การดัดแปลง การแจกจ่าย การโอนถ่าย การแปล การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ การพิมพ์ซ้ำ หรือนำไปใช้อีก ซึ่งผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะต้องยอมตกลงล่วงหน้าและหากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว WOMAN TODAY ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยที่เทียบเท่ากับมูลค่าที่ได้รับจากการละเมิดดังกล่าว
 4. การแจ้งให้ทราบและการติดต่อ
  ในกรณีที่มีความจำเป็น WOMAN TODAY อาจดำเนินการแจ้งหรือติดต่อไปยังผู้ใช้บริการเว็บไซต์ WOMAN.TODAYผ่านทางเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ WOMAN.TODAYสามารถติดต่อ WOMAN TODAY ได้ทางจดหมายหรืออีเมลหากมีความจำเป็น

 

Recent posts